Úvod » Učebnice » Typy výzkumů

Typy výzkumů

V praxi se setkáme s celou řadou výzkumů. Pro některé případy se hodí dotazníkové šetření, jiné výzkumné problémy budeme řešit pomocí hloubkových rozhovorů. Jiné tipy výzkumů probíhají ve výzkumných institucích a jiné v praxi.

  • Základní výzkum  pomáhá rozvíjet vědu a je svázán s teorií. Výsledky přispívají k rozvoji vědy, ať už k rozšíření její metodologické výbavy, či stavu teoretického poznání. Je obvykle financovaný z veřejných zdrojů.
  • Aplikovaný výzkum je především zaměřen na praktické řešení problémů, je prováděn s cílem použít výsledky v praxi. S tímto přístupem často pracuje komerční výzkum.

Nejčastější dělení výzkumů podle typů je dělení na kvantitativní a kvalitativní výzkum.

  • Cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz, tedy jejich potvrzení či vyvrácení. Využívá kvantifikační či statistické metody.
  • Cílem kvalitativního výzkumu je hlubší porozumění zkoumané skutečnosti - vytváření nových hypotéz, nového porozumění, nové teorie.

Kvantitativní výzkum

Kvalitativní výzkum

Ptáme se: Co? Jak? Kolik?

Ptáme se: Proč?

Příklady využití: analýzy návštěvnosti, frekvence půjčování, určování míry spokojenosti uživatelů.

Příklady využití: Proč lidé (ne)chodí do knihovny? Jak se v ní chovají a jaký význam pro ně knihovna má?

Deduktivní (postupuje od obecných soudů k jednotlivostem)

Induktivní (postupujeme od jednotlivostí k obecným soudům)

Testování teorií, hypotéz

Vytváření teorií

Strukturované, standardizované metody (dotazník)

Rozhovor, pozorování

Velký výzkumný vzorek

Menší výzkumný vzorek

Redukce informací

Vyčerpávající informace o případu

Zprostředkovaný kontakt s respondenty

Těsný a dlouhodobý kontakt

Matematické, statistické zpracování

Kódování

Generalizace je možná

Generalizace je nemožná

Vysoká reliabilita

Reliabilita je nízká

Nízká validita

Vysoká validita