Úvod » Učebnice » Výzkumné otázky a hypotézy

Výzkumné otázky a hypotézy

Výzkumné otázky

Výzkumné otázky vycházejí z obecného určení cíle výzkumu, který převádějí do konkrétnější podoby. Udávají mu směr, poskytují rámec pro vytvoření závěrečné zprávy. Obvykle formulujeme jednu zastřešující výzkumnou otázku, ke které lze stanovit dílčí výzkumné otázky. 

Příklad hlavní výzkumné otázky:  Jsou čtenáři celkově spokojeni se službami fakultní knihovny?

Pokud si hlavní výzkumnou otázku důkladně rozebereme, získáme například tyto podotázky:

  • Jsou čtenáři spokojeni s referenčními službami?
  • Jsou čtenáři spokojeni s výpůjčními službami?
  • Liší se celková spokojenost čtenářů podle socioekonomických charakteristik?
  • Liší se celková spokojenost podle věku? (atd.)

Hypotézy

V kvantitativním sociovědném výzkumu se pojmem hypotéza označuje výrok o dosud neprokázaném vztahu dvou nebo více proměnných. Při testování hypotéz využíváme metod induktivní statistiky

Příklad hypotézy: Studenti přírodovědných oborů jsou při vyhledávání zdrojů v univerzitní knihovně úspěšnější než studenti humanitních oborů. 

Proměnné jsou v této hypotéze dvě:

  • obor (s hodnotami přírodovědný/humanitní)
  • úspěšnost vyhledávání

Abychom obě proměnné mohli změřit, je zapotřebí správně provést operacionalizaci.