Úvod » Učebnice » Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva

Závěrečná výzkumná zpráva je pomyslnou tečkou za celým procesem výzkumu. Může podpořit či naopak snížit výsledky vašeho snažení, proto ji nepodceňujte. Podoba a styl zprávy se odvíjí od čtenáře textu. Ujasněte si tedy, pro koho ji píšete. Vždy ale platí, že by měla být jasná, srozumitelná, přiměřeně dlouhá a měla by obsahovat základní poznatky plynoucí z výsledků výzkumu.

Struktura výzkumné zprávy

Název a anotace

 • název musí být výstižný
 • anotace obvykle popisuje zaměření výzkumu, jeho cíle a charakteristiku, ne konkrétní výsledky

Úvod 

 • základní informace o výzkumu a sběru dat 
 • přehled dosavadních výsledků v dané oblasti
 • seznam témat, kterým se věnujeme

Metody výzkumu 

 • jak jsme prováděli výzkum
 • užité metody

Výsledky výzkumu 

 • vyhodnocení výzkumných otázek a hypotéz 
 • interpretace dílčích výsledků

Závěry

 • možnosti dalšího výzkumu
 • nové otázky

Literatura

 • veškerá použitá i citovaná literatura

Přílohy

V úvodu či závěru zprávy je nutné popsat výzkumný tým, zmínit všechny, kteří se na výzkumu podíleli. Nezapomínejte na externisty.

Kvalitní interpretace dat, závěry a doporučení jsou důležité pro vyznění celého výzkumu, proto si při jejich zpracovávání dejte záležet. Závěry by měly být detailně rozpracovány, zároveň však musí být zachována srozumitelnost, logičnost a přehlednost.